Algemene voorwaarden

Hieronder vindt je de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die je als Horecabedrijf met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie die voor u als afnemer van belang kan zijn. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je bovendien aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan en te bewaren, zodat je deze later nog terug kunt lezen.

Artikel 1. Definities
1.1 Abonnement: Een aangegane Overeenkomst voor een in beginsel bepaalde periode waarin het Horecabedrijf in deze periode gebruik mag maken van de Diensten van Pubcoach. Er zijn diverse, inhoudelijk verschillende abonnementen.
1.2 Account: De eigen digitale omgeving van Horecabedrijf, die na registratie door Horecabedrijf via de Website aan hem/haar beschikbaar wordt gesteld.
1.3 Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.4 Dienst: De Dienstverlening die door Pubcoach wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Horecabedrijf hun werkzaamheden kunnen aanbieden waarop Gebruikers kunnen reageren of waarbij Gebruikers en Horecabedrijf met elkaar in contact kunnen komen.
1.5 Gebruiker(s): De bezoeker(s) en gebruiker van de Website.
1.6 Gebruikersvoorwaarden: De Algemene Voorwaarden die gelden voor de Gebruikers van de Website en kunnen reageren op het aanbod en het Profiel van het Horecabedrijf
1.7 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Pubcoach en Horecabedrijf, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.8 Profiel(en): De door Pubcoach voor of door Horecabedrijf zelf geplaatste aanbieding van werkzaamheden en het aanbod van Horecabedrijf op de Website.
1.9 Pubcoach: Pubcoach, een onderdeel en merk van Kolibre B.V. gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 58573224, handelend onder de naam Pubcoach.
1.10 Website: De website van Pubcoach, te raadplegen via www.pubcoach.com en alle bijbehorende sub-domeinen.
1.11 Horecabedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een horecabedrijf en Gebruikers van Pubcoach wil verwelkomen op bedrijfslocatie(s).

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Pubcoach en Horecabedrijf.
2.2 Eventuele door Horecabedrijf aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Pubcoach daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Deze aangedragen voorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

Artikel 3. Totstandkoming
3.1 De Abonnementen voor Horecabedrijf kunnen onder andere, maar niet beperkt tot, via de Website, in verschillende varianten/pakketten, worden aangeboden. Pubcoach bepaalt de inhoud van de diverse Abonnementen.
3.2 Indien Pubcoach via de Website een aanbod doet, kan Horecabedrijf het aanbod elektronisch aanvaarden door het volledig invullen en voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier.
3.3 De uitleg omtrent uiteindelijke mogelijkheid tot het plaatsen van een Profiel en de wijze waarop, wordt op de Website, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, medegedeeld.
3.4 Pubcoach zal de Overeenkomst, indien deze elektronisch tot stand komt, per email bevestigen.

Artikel 4. Bevestiging en Archivering
4.1. Indien het bestelproces (in geval van elektronische totstandkoming) succesvol is doorlopen, verzendt Pubcoach een automatische bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst.
4.2. De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij Pubcoach.

Artikel 5. Prijzen en Betaling
5.1 Alle tarieven op de Website en andere van Pubcoach afkomstige documentatie zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.3 Horecabedrijf is voor het gebruik van de Diensten aan Pubcoach een vergoeding verschuldigd. Indien dit voor een bepaalde Dienst geldt, zal dit nadrukkelijk op de Website worden vermeld.
5.4 Horecabedrijf dient het abonnementsgeld voorafgaand aan elke overeengekomen abonnementsperiode te voldoen op een manier die het Horecabedrijf heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement. Bij een eventuele (stilzwijgende) verlenging kan Pubcoach ervoor kiezen dezelfde betaalwijze aan te bieden als bij het aangaan van het Abonnement ofwel een andere wijze aan te bieden.
5.5 Bij niet tijdige betaling is Horecabedrijf, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buiten-gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tevens is Pubcoach gerechtigd, indien na diverse aanmaningen de bedragen niet zijn ontvangen het Abonnement met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, maar ook eventuele schadevergoedingen en achterstallige betalingen te vorderen. Hiermee worden tevens alle Profielen verwijderd en de Horecabedrijf de toegang tot de Website geblokkeerd.

Artikel 6. Looptijd Abonnement
6.1 Abonnementen worden in beginsel aangegaan voor de periode van 1 jaar.
6.2 Pubcoach kan er evenwel voor kiezen een andere periode als looptijd aan te bieden.
6.3 De duur van het Abonnement, zoals in Artikel 6.1 is bedoeld, wordt duidelijk vermeld bij het aanbod op de Website.
6.4 Een Abonnement wordt na afloop van de in 6.1 bedoelde termijn stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Indien een andere periode is overeengekomen, wordt de afgesproken termijn met eenzelfde periode als afgesproken verlengd.
6.5 Het in Artikel 6.4 gestelde, geldt met inachtneming van het in Artikel 7 aangaande opzeggingen en beëindiging gestelde.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging
7.1 Horecabedrijf kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
7.2 Horecabedrijf kan de opzegging mededelen via email.
7.3 Pubcoach kan de Overeenkomst opzeggen, conform de in deze Voorwaarden gestelde eisen. Daarnaast kan Pubcoach de Overeenkomst ook altijd zonder reden opzeggen, echter kan Horecabedrijf dan nog gebruikmaken tot het einde van de overeengekomen periode.

Artikel 8. Toegang Account/Website
8.1 Pubcoach zal Horecabedrijf toegang tot een Account en de Website verschaffen. Daartoe kan Horecabedrijf een gebruikers-naam en wachtwoord aanmaken. Het is mogelijk dat Pubcoach dit beheert en Horecabedrijf hier geen toegang toe heeft.
8.2 Via de Website verkrijgt het Horecabedrijf toegang tot de mogelijkheid van het plaatsen van een Profiel, en het gebruiken van een dashboard met software. Het Profiel kan ook door Pubcoach worden geplaatst, met materiaal aangeleverd door Horecabedrijf.
8.3 Het is Horecabedrijf verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Pubcoach is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Horecabedrijf, dat zich aanmeldt bij Pubcoach ook daadwerkelijk de persoon is wie hij/zij zegt dat hij/zij is. Horecabedrijf dient Pubcoach op de hoogte te stellen als hij een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Pubcoach heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
8.4 Indien Pubcoach tot het besef komt dat de inloggegevens van de Horecabedrijf bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij hem daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
8.5 Horecabedrijf houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Horecabedrijf stelt Pubcoach onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
8.6 De door Pubcoach ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.

Artikel 9. Dienstverlening
9.1 Pubcoach biedt op de Website een platform aan waarop Gebruikers en Horecabedrijf met elkaar in contact kunnen komen. Horecabedrijf biedt via de Website, conform deze Algemene Voorwaarden werkzaamheden aan, waarop de Gebruikers, conform de Gebruikers- voorwaarden met het Horecabedrijf in contact kan treden. Pubcoach heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke Overeenkomst die Horecabedrijf met de Gebruiker sluit. Pubcoach is ten alle tijde gerechtigd om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
9.2 Pubcoach heeft de inhoud van de Website met groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie aangaande Profielen en aanverwante content is echter afkomstig van het Horecabedrijf. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Pubcoach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Profielen en andere door Horecabedrijf geplaatste of aangedragen informatie.
9.3 Pubcoach draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen van verplichtingen door Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting door de Gebruiker of andere verplichtingen ontstaan tussen Gebruiker en Horecabedrijf door gebruik van de Website.
9.4 Pubcoach kan geen enkele garantie bieden aan de te behalen resultaten. (Aantal Gebruikers die gebruik gaan maken van de aangeboden diensten van Horecabedrijf). Pubcoach kan ook geen garantie bieden ten aanzien van de plaats waar de Profielen op de Website worden getoond. Indien dit wel mogelijk is, wordt dit apart overeengekomen.
9.5 Horecabedrijf vrijwaart Pubcoach jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
9.6 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pubcoach kan echter niet garanderen dat alle door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Pubcoach afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
9.7 Verder kan Pubcoach niet garanderen dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de Website en/of de systemen van Pubcoach onrechtmatig zullen gebruiken.
9.8 Pubcoach zal zich wel houden aan eventuele beveiligingseisen aan haar systemen, indien hier maatregelen voor zijn geëist. Te denken valt aan het beveiligd doorsturen van de gegevens van gebruiker, te meer omdat dit bijzondere persoonsgegevens kunnen zijn.

Artikel 10. Gebruik van de Dienst
10.1 Het Horecabedrijf garandeert dat alle gegevens die hij opgeeft, waaronder maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Horecabedrijf dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waartoe in ieder geval Profielen behoren, maar ook informatie over producten, werkzaamheden, prijzen etc. geeft het Horecabedrijf toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Horecabedrijf begrijpt dat de plaats van de Profielen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Pubcoach bepaalt hoe het Profiel wordt getoond.
10.3 Horecabedrijf is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Het is aan Horecabedrijf om hier volledig aan te voldoen, indien hij gebruik maakt van de Diensten.
10.4 De gegevens en materialen mogen in ieder geval:

  • niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • geen inhoud bevatten over aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij Horecabedrijf kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen;
  • geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden;
  • geen watermerken bevatten;
  • naar het oordeel van Pubcoach niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere - niet in deze Overeenkomst voorziene - redenen niet geschikt voor de Website zijn;


10.5 Materiaal dient tevens vrij te zijn van fouten en virussen.
10.6 Pubcoach behoudt zich het recht voor de door de Horecabedrijf opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Dit uiteraard wel naar redelijkheid. Pubcoach behoudt zich tevens het recht voor om Profielen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website. Dit naar beoordeling van Pubcoach. Pubcoach zal dit Horecabedrijf in voorkomend geval per e-mail mededelen.
10.7 Het in het vorige lid gestelde zal uitgevoerd kunnen worden als de bedoelde informatie bijvoorbeeld onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Horecabedrijf op enige (schade)vergoeding of restitutie van abonnementsgelden. Dit kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht van een derde.
10.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Horecabedrijf worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen en of te publiceren voor welke reden dan ook.
10.9 Horecabedrijf verklaart dat hij de ontvangen gegevens (persoonsgegevens Gebruiker) op een correcte manier verwerkt en opslaat en dat hij hiervoor doeltreffende maatregelen heeft getroffen.
10.10 Bij alle zoals in dit Artikel gestelde overtredingen en onrechtmatigheden heeft Pubcoach het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de Profielen van Horecabedrijf te verwijderen en hem de toegang tot de Website te ontzeggen. Daarnaast is Pubcoach gerechtigd derden (autoriteiten) in te lichten, indien dit noodzakelijk is.

Artikel 11. Onderhoud
11.1 Pubcoach is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.

Artikel 12. Privacy
12.1 Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. Pubcoach is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.
12.2 Pubcoach heeft een Privacy Policy die openbaar te raadplegen is op haar website en voldoet aan de de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Pubcoach aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit Artikel blijkt.
13.2. Pubcoach is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Horecabedrijf in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De schade bedraagt maximaal een bedrag hetgeen overeenkomt met een abonnementsperiode als bepaald in artikel 6.
13.3 Iedere aansprakelijkheid van Pubcoach voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.4 Pubcoach is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Horecabedrijf of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of verband houdt met het gebruik en de werking van de Website.
13.5 Het in de vorige leden van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Pubcoach.
13.6 De aansprakelijkheid van Pubcoach jegens Horecabedrijf wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien hij Pubcoach onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pubcoach ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pubcoach in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14. Vrijwaring
14.1 Horecabedrijf vrijwaart Pubcoach voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een gesloten Overeenkomst met Pubcoach, maar ook aangaande Overeenkomsten gesloten met Gebruikers. Hieronder wordt in ieder geval ook verstaan dat Horecabedrijf Pubcoach vrijwaart voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente welke verband houdt met de door Horecabedrijf zelf geplaatste Informatie.
14.2 Het vorige lid van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Pubcoach.

Artikel 15. Beveiliging
15.1 Pubcoach spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Pubcoach legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16. Verwijdering
16.1 Onverminderd het in overige artikelen gestelde, heeft Pubcoach zonder recht op restitutie dan wel enige vorm van schadevergoeding het recht om de Horecabedrijf uit te sluiten van gebruik van de Website, zijn Account te blokkeren en zijn Profiel(en) te verwijderen in de volgende gevallen:

  • het Horecabedrijf op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden
  • het Horecabedrijf inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  • het Horecabedrijf in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
  • het Horecabedrijf medewerkers van Pubcoach of Gebruiker onheus bejegend door middel van onder andere maar niet alleen smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene en racistische uitingen. Deze uitingen behoeven niet middels de Website gedaan te zijn, maar kan ook doormiddel van e-mail, of middels een ander communicatiemiddel.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Pubcoach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Horecabedrijf indien een omstandigheid waar Pubcoach geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
17.2. In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Pubcoach in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom
18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen door Pubcoach zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Pubcoach of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Horecabedrijf geplaatste materialen in hun Profielen of anderszins. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pubcoach, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
18.2 Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
18.3 Het in 18.1 geselde houdt ook in dat het Horecabedrijf niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pubcoach, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
18.4 Horecabedrijf garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Profielen of anderszins, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Horecabedrijf vrijwaart Pubcoach volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
18.5 Horecabedrijf verleent Pubcoach een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle door Horecabedrijf geplaatste materialen, die onderdeel uitmaken van de Profielen. Deze licentie beëindigd niet indien de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.

Artikel 19. Wijzigingen Voorwaarden
19.1 Pubcoach behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Pubcoach zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op de Website staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

Artikel 20. Slot bepalingen
20.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Voorwaarden en de Overeenkomst.
20.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.
20.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven
20.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Pubcoach, onderdeel en handelsmerk van:
Kolibre B.V.
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
+31(0)403046200
KvK: 58573224
Bank: NL53ABNA0576812919

Laatst aangepast: 20-03-2018

Download PDF